Bài tập Amin - Aminoaxit- Protein

Thảo luận trong 'Hóa hữu cơ' bắt đầu bởi sweet_dream4818, 20 Tháng năm 2010.

 1. sweet_dream4818 Giấc mơ ngọt ngào

  Amin
  Câu 1. Các amin được sắp xếp theo chiều tăng của tính bazơ là dãy:
  A. C6H5NH2, CH3NH2, (CH3)2NH
  B. CH3NH2, (CH3)2NH, C6H5NH2
  C. C6H5NH2, (CH3)2NH, CH3NH2
  D. CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH.
  Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức thu được CO2 và hơi H2O theo tỷ lệ số mol là 2:3. Vậy amin đó là:
  A. (CH3)3N B. CH3NHC2H5
  C. C3H7NH2 D. tất cả đều đúng
  Câu 3. Công thức của amin chứa 15,05% khối lượng nitơ là:
  A. C2H5NH2 B. (CH3)2NH
  C. C6H5NH2 D. (CH3)3NH
  Câu 4. Công thức phân tử của C3H9N có bao nhiêu đồng phân?
  A. hai đồng phân B. bốn đồng phân
  C. ba đồng phân D. năm đồng phân
  Amino axit
  Câu 1. X là este của ancol metylic và glixin. Thí nghiệm nào sau đây thực hiện đúng?
  A. Đốt cháy hoàn toàn 4,45g X cần dung 4,48 lít O2 ở đkc.
  B. Đốt cháy hoàn toàn 9g X thu được 6,3g H2O.
  C. 4,45g X có thể tích bằng thể tích của 2,2g khí CO2 trong cùng điều kiện t0, P.
  D. Tất cả đều sai.
  Câu 2. Có 5 bình mất nhãn đựng 5 chất lỏng không màu sau: dung dịch HCOOH, dung dịch abumin ( một loại protit có trong long trắng trứng), C2H5OH, dung dịch glucozơ và dung dịch CH3CHO. Dùng những hoá chất nà sau đây phân biệt được 5 chất lỏng trên?
  A.Quì tím, Cu(OH)2/NaOH B. AgNO3/NH3, quì tím
  C. AgNO3/NH3, NaCO3 D. AgNO3/NH3, nước Brôm

Chia sẻ trang này